1. Home
 2. Docs
 3. Genomförande
 4. Lottning

Lottning

När man slutligen bestämt vilka som ska delta i grenen genom att avanmäla de som inte prickat av sig är det dags att lotta grenen.

Syftet med lottningen är att tilldela startordning för teknikgrenar och banordning/startordning och eventuellt heatindelning för löpgrenar.

Det finns ett antal lottningsmetoder att välja bland, och det skiljer sig en del mellan teknikgrenar och löpgrenar. Teknikgrenar är de enklaste att lotta.

Efter att lottningen gjorts hamnar grenen i status “Lottning”. Man har då möjlighet att manuellt justera/ändra både heatindelning och startordning/banlottning via knappen “Justera lottning”. När man är nöjd med lottningen klickar man på “Godkänn lottning” varvid grenen byter status till “Lottad” och den är klar för genomförande.

Om grenen ingår i en mix, kommer alla grenar som ingår i mixen att lottas samtidigt. Även godkännandet av lottningen kommer att omfatta alla grenar i mixen. Justering av lottningen görs däremot för varje gren separat.

Antal heat/grupper

Antal heat respektive grupper för en gren bestäms när man lottar. För en löpgren med start på skilda banor kommer lottningsdialogen att föreslå det antal heat som motsvarar antalet deltagare. Detta går dock att ändra i samband med lottningen om det skulle behövas. Vid lopp med start på gemensam bana eller gruppstart kommer alltid ett heat att föreslås såvida inte annat angetts i grendata.

Det går att ange antalet heat eller grupper i grendata. Detta kommer dock alltid att skrivas över vid lottningen, men kan ändå vara intressant att göra för att i förväg tydligt visa i grenlistan. För en löpning med start på gemensam bana eller gruppstart kommer lottningsrutinen att förelå det antal heat som i så fall angetts i grendata.

Lottning av teknikgrenar

Vanligast är att man kör en teknikgren i endast en grupp och att man slumpar fram startordningen. Men det finns även möjlighet att dela in startfältet i två grupper, som då kommer att benämnas Grupp A respektive Grupp B. Detta är vanligast vid kvaltävling som ska kvalificera till en final, men kan även användas när man har väldigt stora startfält.

För att lotta en teknikgren, klicka på knappen “Lottning” i grenens deltagarvy. Då får du välja på följande lottningsmetoder:

 • En grupp
 • Två grupper, fri gruppindelning
 • Två grupper, bästa i Grupp A
 • Två grupper, jämn fördelning efter ranking

Dessa är ganska självförklarande. Vid kvaltävling bör man sträva efter att ha jämbördiga grupper, varvid “jämn fördelning efter ranking” är att föredra. Vill man istället ha seedade grupper så väljer man “bästa i Grupp A”. Om rankingen är ofullständig eller okänd kan man välja “fri gruppindelning”. All ranking utgår från säsongsbästa (SB).

Startordningen kommer alltid att tilldelas slumpmässigt. Vill man styra startordningen kan detta göras via “Justera lottning” efter att lottningen har gjorts men innan man klickar på “Godkänn lottning”.

Lottning av löpgrenar

Detta är lite mer komplicerat. De val som ska göras är följande:

 • Val av antal heat
 • Metod för heatindelning
 • Metod för bantilldelning

Vad som går att välja kommer ibland att bero på om starten sker på skilda banor eller inte.

Val av antal heat

Vid lopp på sklilda banor kommer antalet heat som förelås att baseras på antalet tillgängliga banor och antalet deltagare. Vid exempelvis 8 banor och 12 deltagare kommer 2 heat att föreslås. Detta kan alltid ändras, men man får då vara observant på hur många deltagare det blir i varje heat.

Vid lopp på gemensam bana eller vid gruppstart kommer ett heat att föreslås såvida inte annat angetts i förväg i grendata. Har man exempelvis angett två heat där kommer två heat att föreslås. Antalet heat kan alltid ändras vid lottningen.

Metod för heatindelning

Detta hanteras på samma sätt oberoende av om starten sker på skilda banor eller inte. De val som finns är:

 • Fri lottning
 • Fördelad enligt ranking (regelbok)
 • Bäst rankade i sista heat
 • Bäst rankade i första heat

Ganska självförklarande. Fri lottning innebär slumpmässig heatindelning, fördelning enligt ranking ger en sick-sack-fördelning enligt regelboken baserad på rankingen och bäst rankade i sista/första heat lägger ut deltagarna i seedade heat.

Lottningen strävar alltid efter jämnstora heat. Detta kan behöva justeras vid exempelvis 200m inomhus om man undvika bana 1, eller om man vill ha lite fler löpare i det bäst rankade heatet. Då får man använda “Justera lottning” efter lottningen för att få till det som man vill ha det.

Metod för bantilldelning

Vid start på gemensam bana eller vid gruppstart är detta irrelevant eftersom startordningen alltid ska bestämmas slumpmässigt, så detta val kommer inte att synas vid lottningen. Vill man ändra detta så kan “Justera lottning” användas efter lottningen.

Vid start på skilda banor finns följande alternativ:

 • Fri banlottning
 • Rankade seedningsgrupper (regelbok)
 • Bäst rankad på ytterbana

Fri banlottning innebär slumpmässig bantilldelning. Rankade seedningsgrupper kommer att fördela banorna inom respektive heat enligt regelboken. Bäst rankad på ytterbana kan användas vid exempelvis 200m inomhus.

Föreslaget val på detta kommer att vara “Fri banlottning” vid grenar med endast en omgång och vid försök. Detta eftersom regelboken förespråkar detta. Vid semifinal och final kommer föreslaget val att vara “Rankade seedningsgrupper”.

Det är svårt att helt täcka in alla regelvarianter på bantilldelning, så var observant på vad som gäller för just den grenen vid olika tävlingar. Exempelvis vid SM-tävlingar inomhus finns speciella regler för antalet löpare i varje heat och vilken banlottning som ska gälla. Vid behov måste detta då justeras manuellt.

Var också observant på om det skapas “luckor” i startfältet, exempelvis att bana 1 blir besatt men inte bana 2. Justera då vid behov manuellt. Normalt fylls dock banorna utan luckor.

Delade banor

Om man har fler löpare i ett heat än antalet tillgängliga banor, kommer systemet att försöka placera ut löparna på de för bandelning lämpligaste banorna. Var observant på resultatet av detta och justera vid behov. Detta förekommer till exempel i SM-kvalsystemet för 800m. Delade banor kommer i startlistor att anges enligt 4:1, 4:2 osv.

Lottning av mångkamper

Mångkamperna i Webathletics består av ett antal delgrenar och en huvudgren för mångkampen. Huvudgrenen är alltså i systemet en egen gren, men är sammanlänkad med delgrenarna. Varje delgren lottas precis som vanligt. Huvudgrenen däremot behöver normalt inte lottas (även om det går att göra) utan kommer att byta status till “Pågår” när den första delgrenen startas.