Uppdateringar

Notera: Vid en uppdatering av systemet kan man behöva rensa javascript-cachen i webläsaren för att den ska ladda in nya filer. Enklas gör man detta med Shift + F5 i webläsaren.

2020-11-09
Import av eltider från Qualisys
Nu kan man importera eltider från textfil även för Qualisys. Tidigare fanns den möjligheten bara för Omega-system.

2020-09-26
Poängtabeller för Castorama
Nu finns poängtabellerna för Castorama att välja för en delgren i mångkamp. Välj Castorama som huvudgren och skapa sedan delgrenarna i mångkampen (Kula, Spjut, Diskus och Slägga i den ordningen). Välj in poängtabellerna som börjar med “Castorama” för respektive delgren. Tabellerna som används i Castorama är IAAF’s gamla poängtabeller från 1962/1971 och dessa har inga koefficienter för beräkning som de nya tabellerna har, utan man måste “slå upp” poängen från resultatet snarare än att beräkna den. Notera att för K så är det en och samma tabell för Spjut och Slägga.

2020-08-26
Benämning av heat i löpgrenar
När man har en löpgren med endast en omgång som delas in i flera heat, har heaten hittills alltid benämnts “Heat 1, 2, 3…”. Nu finns möjlighet att istället benämna heaten “Final A, B, C…”. Hanteringsmässigt är det ingen skillnad utan allt fungerar som vanligt med sortering mellan heat osv. Val av detta finns under fliken “Löpning” i grenegenskaper. Det första heatet (nr 1 lottningsmässigt) kommer att vara Final A osv.

2020-07-17
PB och SB
Nu hämtas PB och SB vid anmälan även inne i systemet, inte bara vid online-anmälan. Kan nämna också att som PB hämtas bästa resultat oavsett inne/ute. För SB tas hänsyn till inne/ute, det blir därmed viktigt att ha rätt på parametern “inomhus” i egenskaper för tävlingen.

2020-07-17
Ändra startordning i pågående gren
Det är nu möjligt att ändra startordning/heat/bana i en gren som pågår. Knappen för “Justera lottning” finns i vyn “Deltagarlista” och är inte längre utgråad så länge som grenen pågår. Använd med försiktighet…

2020-07-14
Möjlighet att sätta max antal deltagare per gren
Man skulle kunna kalla det Coronaanpassning. Nu kan man sätta en gräns för antalet deltagare i en gren. Detta görs i grenegenskaper. Gränsen kommer andast att hindra deltagare från att anmäla sig online, det går fortfarande att anmäla fler än vad gränsen tillåter inne i systemet. 

2020-07-08
Uppdatering av PB och SB
PB och SB uppdateras nu från central statistik varje natt för deltagare som är anmälda i kommande tävlingar. I och med detta blir det också än mer viktigt att sätta korrekt datum på varje gren. Vid en flerdagarstävling kommer data att uppdateras endast för de grenar som ligger framåt i tiden. Semifinaler och finaler påverkas inte, PB och SB för dessa grenar sätts med data från tidigare omgång (försök, semifinal etc.). Av den anledningen är det också viktigt att INTE använda “omgång final” för en gren som bara har en omgång. Om man prompt vill att det ska stå “Final” på en gren med endast en omgång (“final direkt”), så lägg till texten “Final” på grenens namn, så det ex. blir “60m Final”.

2020-07-02
Möjlighet att använda 9 banor

Vid löpning på skilda banor kan man nu välja 9 banor. Användbart t.ex. när man har en nionde bana på arenan som kan användas för en extrakvalificerad löpare.

2020-06-07
Förbättringar i hanteringen av ordningen på samtidiga starter
Tidigare fick alla grenar i en Mix (grenar med samtidig start) ordningsnummer 99, och man var tvungen att sätta ordningen för hand. Nu hanteras detta bättre och grenarna kommer att få ordningstal efterhand de läggs till. Som tidigare går ordningstalen att ändra manuellt.

2020-06-07
Export av startlista till Omega-system
Via menyval “Startlista till Omega” skapas en csv-fil med namn startlist.csv som följer Omegas standard. Alla löpgrenar som för tillfället är lottade kommer att finnas med i filen som laddas ner via webläsarens nedladdningsfunktion. Filen kan sedan kopieras till rätt ställe för Omega.

2020-01-16
Anpassning till nytt statistiksystem

Ganska genomgripande förändringar har gjorts för att hantera integrationen med förbundets nya statistiksystem. Här är några av de viktigaste:

  • Online-anmälan har gjorts om i grunden och hämtar klubb- och persondata från statistikdatabasen.
  • Deltagare och klubbar har försetts med ett ID från statistiksystemet som gör att resultaten kan kopplas till rätt individ.
  • Grenar har försetts med grenkoder, som kan vara olika för olika åldersklasser eftersom t. ex. häckhöjder och redskapsvikter skiljer sig åt.
  • Klubbar och åldersklasser som är standard har gjorts systemgemensamma. Dessa är markerade med “G” i listorna och kan inte ändras. Däremot går det att skapa egna, lokala.